Kallelse till årsmöte 2023-03-12, kl 10.00, plats klubbhuset

Till medlemmarna i Trosaortens Jakt & Sportskytteklubb

Dagordning för årsmötet

Mötet öppnas
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
4. Godkännande av kallelse
5. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Val av ordförande i föreningen
10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
11. Val av revisorer samt suppleanter
12. Val av valberedning
13. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande årsavgift
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna !